پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمتنها مرگ است که دروغ نمیگوید

شیخ جعفر آقای مجتهدی سوره حمد را بهترین ختم از ختومات مهمی می دانست که در میان اهل آن رایج و جاری است.طبق نقل که در دست است ،ایشان با این ختم ،حتی به زنده کردن مرده  نیز قادر  بوده است.

ایشان می فرمودند)):زمانی که در مسجد سهله معتکف بودم ،به ختم سوره حمد مشغول شدم و موکلان((الرحمن الرحیم))در اختیارم قرار گرفتند که مهم ترین موکلان شنا خته می شوند .پس از ان بر سر هر قبری که سوره حمد قرائت می کردم ،به محض اینکه به ((الرحمن الرحیم))می رسیدم ،نه تنها آن دو ملک موکل حاضر می شدند ،بلکه صاحب قبر بر می خاست و با روح خود تحت فرمان من قرار می گرفت.))

شنبه 26 شهریور1390 13:8 |- سعید -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


aytem.cf